PUBLIEKE RUIMTE

van plaats naar plek
De publieke ruimte is de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten en vormgeven aan het sociale. Het is de ruimte waar verschillen en overeenkomsten tussen mensen zichtbaar worden. Het is de ruimte waar de democratie in haar meest pure vorm plaats vindt.

De laatste decennia stond de publieke ruimte als ontmoetingsruimte onder druk. Commercialisering en angst voor het vreemde hebben eraan bijgedragen dat de publieke ruimte langzaam verwaarloosd is. De publieke ruimte werd beheerd en ingericht door gemeente en overheid of toegeëigend door bedrijven. Anonimiteit, gevoelens van onveiligheid en vervreemding waren het resultaat.

bezuinigingen en een terugtredende overheid
De laatste jaren is er veel veranderd. Door nieuwe ideeën over burgerschap en de participatiemaatschappij nemen burgers steeds meer verantwoordelijkheid bij inrichting en beheer van de publieke ruimte.

Sinds 2013 ontwikkelen we, samen met bewoners, gemeente en woningcorporaties projecten en concepten gericht op eigenaarschap. Bewoners worden geholpen om hun eigen visie op inrichting en beheer van de publieke ruimte te ontwikkelen. Samen met (landschap)architecten, kunstenaars, videomakers en andere professionals ondersteunen we bewoners bij het formuleren van hun kernwaardes voor een gebied. En helpen we ze bij de vormgeving hiervan.

van gebiedsontwikkeling 2.0 naar 3.0
Klassieke gebiedsontwikkeling was top-down, professionals en politiek maakten een agenda en organiseerden inspraakrondes voor bewoners. De plannen werden uitgewerkt en gerealiseerd door projectontwikkelaars en gemeente.

Tijdens de economische crisis is er een nieuwe praktijk ontstaan waarbij bewoners bottom-up, zelf plannen maakten en realiseerden. Privaat collectief opdrachtgeverschap was een feit.

Na de crisis hebben gemeentes en marktpartijen de neiging weer op de oude voet verder te gaan.
Met gebiedsontwikkeling 3.0 ontstaat een praktijk waarbij de klassieke top-down methodes gecombineerd worden met de bottom-up aanpak. Dit leidt tot een werkwijze waarbij samengewerkt moet worden tussen de verschillende partijen. De systeemwereld van gemeente en commerciele partijen en de leefwereld van bewoners sluiten niet goed op elkaar aan.

Alleen de hoogopgeleiden lijken nog een stem en positie te hebben in de huidige ontwikkelingen. Een verbindende partij ontbreekt. Opbouwwerk en andere professionals die een bemiddelende rol tussen overheid, corporaties en de straat vormden zijn grotendeels wegbezuinigd.
Precies hier kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.
Wij spreken de taal van bewoners, van gemeente en van de projectontwikkelaars. Wij zijn in staat beide werelden met elkaar te verbinden.
Het is onze passie en missie om samen met direct betrokkenen, de huidige en toekomstige bewoners, betekenis te ontwikkelen en plaats te maken.
Als onafhankelijke partij bemiddelen wij tussen bewoners en een gegeven situatie en spelen zo een actieve rol in het ontwikkelen van betrokkenheid en eigenaarschap bij een plek. Hierbij staan de rechten van het gebied voor ons centraal, maar wordt de praktijk serieus genomen. Idealistisch en pragmatisch verbinden we leef en systeemwereld en leveren zo een bijdrage aan een duurzame stad. Veerkrachtig en divers.