God is liefde

God is liefde is een installatie van Ron Blom tijdens de tentoonstelling Paulus, bij kunstenaarsvereniging Kunstwerkt in Pand Paulus in Schiedam.

In deze installatie onderzocht de kunstenaar het goddelijke in de mens en hoe dit weer te geven in materie.

het zwarte werk

140×140 cm
walnoten, walnootinkt en water op katoen

het witte werk

140×140 cm
water en zeezout op katoen

still images uit de video God is liefde

steen der wijzen

videoinstallatie

Het lichtlichaam

En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de glans van de sterren is ook weer anders; zelfs de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Gezaaid wordt in vergankelijkheid, opgewekt wordt in onvergankelijkheid. Gezaaid wordt in oneer, opgewekt wordt in heerlijkheid.Gezaaid wordt in zwakte, opgewekt wordt in kracht. Gezaaid wordt een aards lichaam,opgewekt wordt een geestelijk lichaam. Als er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam.
1 Korintiërs 15:40-44

Het antwoord op de transformatie van ons sterfelijke lichaam in een onsterfelijk lichtlichaam ligt niet in het laboratorium. Het toebereiden van het lichtlichaam ofwel het vervaardigen van de steen der wijzen, zoals de alchemisten het noemden, heeft te maken met een innerlijk proces. Het is een opus magnum (groot werk), een alchemistisch proces in de werkplaats van het eigen lichaam. Dit proces werd door de tijden heen geheimgehouden door ingewijden, gnostici en mystici. Achter de sluier van de tempel werd dit mysterie doorgegeven aan hen die er rijp voor waren. In onze tijd echter is de weg tot dit alchemistische proces, door de katharen ‘het weven van het lichtkleed’ genoemd, open voor iedereen die bereid is zijn leven radicaal te veranderen. Dit proces vindt plaats door een ‘tweede geboorte’, versluierd onderricht door onder andere Jezus. In het evangelie van Johannes wordt het ‘de wedergeboorte uit water en levensgeest’ genoemd (Joh. 1:5). In de Griekse tekst wordt gesproken van pneuma, dat vertaald kan worden met levensgeest, kosmische geest of Heilige Geest. Deze wedergeboorte is een spirituele geboorte en maakt voorgoed een einde aan het proces van steeds weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie). Uit het aardse lichaam (soma psychikon) verrijst een geestelijk lichaam (soma pneumatikos).Wanneer het ik-gerichte denken geleidelijk uitdooft, kan het geestprincipe, de innerlijke levensgeest of het christosbeginsel, zich meer en meer verenigen met de kosmische geest. Totdat godbewustzijn of Christusbewustzijn, in de gnosis ‘koninkrijk Gods’ genoemd, zich volledig manifesteert.

De nigredo of zwarte fase is er een van verval en bederf. in het volgende fragment van George Ripley is deze fase het resultaat van een huwelijk, d.w.z. een verbinding van verschillende stenen (stoffen): ‘In het begin zult gij onze Stenen nemen en ze elk in het graf begraven en een huwelijk tussen hen voltrekken opdat ze samen zouden slapen. De zwartheid zal u zeggen wanneer ze zullen sterven, want binnen die tijd zullen ze zwellen, opborrelen en rotten. Aldus betaamt het door de deur van zwartheid te gaan als gij het voortdurende licht wilt bereiken, want de zon is donker bij haar opkomst.’ (Jacques van Lennep, Alchemie, p. 30)

De albedo of het witte werk volgt op de zwartwording. De albedo heeft tot doel een steen te maken die gewoon metaal in zilver kan transmuteren. Dit wordt de witte steen genoemd. Daartoe dient de ziel van de steen die bij de zwarte fase het lichaam van de steen had verlaten gereinigd te worden. Het achtergebleven ontzielde lichaam dient zoals een mummie geconserveerd te worden. Zo merkt de alchemist Morienus tegenover de Arabische vorst Calid op: ‘Wie de ziel (van de steen) wit gemaakt heeft en haar weer heeft laten opstijgen en wie het lichaam goed heeft bewaard en alle duisternis ervan heeft verwijderd en het van de vieze geur heeft ontdaan, die zal de ziel zelf in het lichaam kunnen laten binnentreden.’ Het wit maken en het conserveren of mummificeren zijn de twee operaties doe tot het witte werk gerekend worden.

Tenslotte gaat het erom de rode steen der wijzen te vervaardigen. Die zou de transmutatie in goud kunnen bewerkstelligen. In de Turba philosophorum(Bijeenkomst der filosofen) wordt het rode werk als volgt omschreven: ‘Wanneer u nog meer kookt wordt het rood en het zeewater wordt rood als de kleur van het bloed en dat is het teken dat God zijn hele tijd volbracht heeft en komt om de goeden te verheerlijken en het is het laatste teken van zijn komst […] De gehele zee, de gehele aarde zullen samensmelten en de lichamen die dood waren zullen opstaan uit de graven en zullen verheerlijkt worden en zullen hun aangezicht roemrijk en duizendmaal schitterender dan de zon hebben. En het lichaam, de geest en de ziel zullen roemrijk verenigd worden.’ (Jacques van Lennep, Alchemie, p. 30)
Aan dit laatste fragment zien we duidelijk wat het streven van de alchemie inhoudt. Het gaat om de ervaring van de opstanding uit het dodenrijk en het binnentreden van de onsterfelijkheid. Daartoe dient de rode steen der wijzen vervaardigd te worden. Er is in de alchemie geen lijdzaam afwachten tot het einde der tijden. De alchemist beoogt de opstanding al in dit leven te bewerkstelligen. Tegelijkertijd verwacht hij of zij van de vervaardiging van de steen der wijzen een heilzaam effect op onedele metalen. De witte steen kan immers de transmutatie tot zilver en de rode steen de transmutatie tot goud bewerkstelligen.
Symbolische voorstelling van de rode steen der wijzen als verenigd product van koning en koningin.